Bookshops launch ‘Civilised Saturday’ in response to Black Friday mayhem