Stylist Short Stories: Lickety Split by Ulka Karandikar