Fertility testing: “Here’s everything I wish I knew before having my fertility MOT”