“Why author Zora Neale Hurston is the patron saint of black women”